Informacje gwarancyjne

Informacje gwarancyjne dotyczące naszych produktów

Ograniczona Gwarancja na Produkt

ULTIMATE PLUS & STEALTH PPF

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres dziesięciu (10) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka obejmie gwarancją wady ULTIMATE PLUS & STEALTH („Produkt(y)”), takie jak: żółknięcie, pękanie, powstawanie pęcherzy i rozwarstwianie. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka zapewni części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te materiały, kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Folie ochronne XPEL stanowią skuteczną warstwę protektorową, zapewniającą solidną ochronę lakieru.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na pomalowanej powierzchni;
 6. Plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia oklejonej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Rysy, obtarcia, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na powłoce ochronnej lakieru mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta lakieru, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie oklejone po naprawie lakieru lub nadwozia;
 12. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.
 13. Stosowanie powłok ceramicznych marek innych niż XPEL;
 14. Uszkodzenia spowodowane siłami zewnętrznymi, w tym fizycznym uderzeniem kamieni lub gruzu drogowego.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

ULTIMATE PLUS BLACK PPF

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres dziesięciu (10) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji, Spółka obejmie gwarancją wady ULTIMATE PLUS BLACK („Produkt(y)”), takie jak: pękanie, powstawanie pęcherzy, rozwarstwianie i odbarwianie. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka zapewni części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te materiały, kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Folie ochronne XPEL stanowią skuteczną warstwę protektorową, zapewniającą solidną ochronę lakieru.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
  Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na pomalowanej powierzchni;
 5. Plamy i zadrapania;
  Uszkodzenia oklejonej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 6. Rysy, obtarcia, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
  Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na powłoce ochronnej lakieru mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 7. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta lakieru, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 8. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne;
 9. Stosowanie powłok ceramicznych marek innych niż XPEL;
 10. Uszkodzenia spowodowane siłami zewnętrznymi, w tym fizycznym uderzeniem kamieni lub gruzu drogowego.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

ULTIMATE FUSION PPF

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres dziesięciu (10) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji, Spółka obejmie gwarancją wady ULTIMATE FUSION („Produkt(y)”), takie jak: żółknięcie, pękanie, powstawanie pęcherzy i rozwarstwianie. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Oprócz powyższych warunków, Spółka wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres czterech (4) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka obejmie gwarancją dodatkowe wady ULTIMATE FUSION („Produkt(y)”), takie jak: utlenianie, utrata połysku, uszkodzenia spowodowane promieniowaniem UV, blaknięcie. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka zapewni części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te materiały, kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Folie ochronne XPEL stanowią skuteczną warstwę protektorową, zapewniającą solidną ochronę lakieru.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
  Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na pomalowanej powierzchni;
 5. Plamy i zadrapania;
 6. Uszkodzenia oklejonej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 7. Rysy, obtarcia, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 8. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na powłoce ochronnej lakieru mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 9. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta lakieru, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 10. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne;
 11. Stosowanie powłok ceramicznych marek innych niż XPEL;
 12. Uszkodzenia spowodowane siłami zewnętrznymi, w tym fizycznym uderzeniem kamieni lub gruzu drogowego.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Kontrole Roczne

Kontrole Roczne mają zastosowanie wyłącznie dla dodatkowych wad występujących w ciągu pierwszych czterech (4) lat od daty pierwszej instalacji, takich jak: utlenianie, utrata połysku, uszkodzenia spowodowane promieniowaniem UV, blaknięcie. Właściciel jest zobowiązany do zapewnienia kontroli rocznej prowadzonej przez Certyfikowanego Instalatora XPEL w ciągu trzydziestu (30) dni przed lub po rocznej rocznicy daty instalacji aplikacji lub daty ostatniego serwisu. Niedokonanie kontroli w wymaganym terminie spowoduje unieważnienie wad objętych czteroletnią (4) ograniczoną gwarancją. Kontrole roczne nie są wymagane w przypadku standardowej dziesięcioletniej (10) ograniczonej gwarancji. Wszelkie opłaty lub koszty poniesione przez Certyfikowanego Instalatora XPEL zostaną naliczone właścicielowi w celu przeprowadzenia kontroli rocznej, w tym między innymi mycia zewnętrznego, odkażania oraz przeglądu. Należy zachować poświadczenia wszystkich kontroli, ponieważ muszą one zostać dostarczone w przypadku problemów podlegających Ograniczonej Gwarancji.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

PRIMETM Folia Przyciemniająca do Szyb

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez cały okres użytkowania pojazdu („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka obejmie gwarancją wady Folii Przyciemniającej do Szyb PRIME („Produkt/y)”), takie jak: przebarwienia, blaknięcie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie, pękanie i rozwarstwienie. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka zapewni części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te materiały, kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują, między innymi, narażenie na fizyczne nadużycia, w tym, między innymi, nadużywanie substancji chemicznych (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użycie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty instalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na zabarwionej powierzchni;
 6. Plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenie zabarwionej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieupoważnione przez Spółkę;
 8. Zadrapania, obtarcia, zarysowania, odpryski na zabarwionej powierzchni;
 9. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchniową, pyłem szynowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta szkła, które mogą być objęte planem ochrony producenta;
 10. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

XPEL Folia Ochronna na Reflektory

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres siedmiu (7) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka obejmie gwarancją wady Folii Ochronnej na Reflektory („Produkt(y)”), takie jak: żółknięcie, pękanie, powstawanie pęcherzy i rozwarstwianie. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka zapewni części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te materiały, kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między, innymi zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na owiniętej powierzchni;
 6. Plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia oklejonej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Zarysowania, otarcia, zadrapania, odpryski na owiniętej powierzchni;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na folii ochronnej reflektora mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta lakieru, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.
 12. Stosowanie środków chemicznych niezatwierdzonych przez XPEL przed, w trakcie lub po instalacji Produktów Spółki. Zatwierdzona przez Spółkę lista chemikaliów jest następująca: XPEL Ceramic Boost, XPEL Detail Spray, XPEL Iron Remover, XPEL Water Spot Remover, XPEL PPF Sealant, XPEL Rinse Free Car Wash, XPEL PPF Cleaner, XPEL FUSION PLUS Paint & PPF Ceramic Coating. Jeśli dany środek chemiczny nie znajduje się na liście, nie jest on zalecany do stosowania przed, w trakcie ani po instalacji Produktów Spółki.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona gwarancja na produkt

RXTM Antybakteryjna folia chroniąca powierzchnię

XPEL, Inc. (“Firma”) wyraźnie gwarantuje do użytku osobistego lub niekomercyjnego przez okres pięciu (5) lat (“Okres gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje wady filmu RXTM (“Produkt(y)” takie jak: żółknienie, pękanie i rozwarstwianie. Do użytku komercyjnego, przez okres dwóch (2) lat (“Okres gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje wady filmu RXTM (“Produkt(y)” takie jak: żółknienie, pękanie i rozwarstwianie. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są instalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma obejmie części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe stosowanie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na powierzchni;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia owiniętej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia lub nieprawidłowych narzędzi do mycia, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szycie, zadrapania, zadrapania, wióry na powierzchnię;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na Produkcie mogą pozostawić plamę, plamy wodne nie są pokryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub wadami producenta farby, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona Gwarancja na Produkt

XPEL ARMOR

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż na powierzchniach pionowych przez okres czterech (4) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka obejmie gwarancją wady ARMOR („Produkt(y)”), takie jak: pękanie, łuszczenie, powstawanie pęcherzy i rozwarstwianie. Na powierzchniach niepionowych przez okres dwóch (2) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka obejmie gwarancją wady ARMOR („Produkt(y)”), takie jak: pękanie, łuszczenie, powstawanie pęcherzy i rozwarstwianie. Powierzchnie zostały poniżej zdefiniowane w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka zapewni części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te materiały, kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Folie ochronne XPEL stanowią skuteczną warstwę protektorową, zapewniającą solidną ochronę lakieru.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
5. Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, zarysowaniami, zadrapaniami, obtarciami, odpryskami na powierzchni;
6. Plamy i zadrapania;
7. Uszkodzenia oklejonej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
8. Rysy, obtarcia, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
9. Zacieki – plamy wodne są powodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na ARMOR mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta lakieru, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
11. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Definicje Powierzchni

Ekspozycja pionowa, powierzchnia ARMOR jest mniejsza niż 10 stopni lub równa 10 stopni od pionu. Ekspozycja niepionowa, powierzchnia ARMOR jest odchylona od pionu o więcej niż 10 stopni.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

FUSION PLUS PAINT & PPF

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres czterech (4) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka zabezpieczy powłokę lakierniczą pojazdu powłoką FUSION PLUS PAINT & PPF („Produkt(y)”) przed: utlenianiem, utratą połysku, uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV, blaknięciem koloru. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania żadnej opłaty lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka pokryje koszty części, przy czym autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie robót instalacyjnych. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki stanowią wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany pokrywany przez Spółkę będzie równy niższej z następujących kwot: koszt nałożenia powłoki lub 1000 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Materiały te można również uzyskać kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na pomalowanej powierzchni;
 6. Mniej istotne wady, takie jak plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia powlekanej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Rysy, obtarcia, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na lakierze i/lub PPF mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, kamieniami, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta pojazdu, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie pokryte po naprawie lakieru lub nadwozia;
 12. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE UDZIELAĆ I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Kontrole Roczne

Aby utrzymać gwarancję na produkt, wymagana jest kontrola roczna przez cały okres gwarancji, zgodnie ze specyfikacjami produktu. Kontrola roczna musi zostać przeprowadzona przez certyfikowanego przez XPEL instalatora FUSION PLUS i musi zostać zakończona w ciągu 30 dni przed lub po dacie rocznicy instalacji.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com/fusion-plus

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

FUSION PLUS PREMIUM

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres ośmiu (8) lat od daty pierwszej instalacji („Okres Gwarancji”) Spółka zabezpieczy powłokę lakierniczą pojazdu powłoką FUSION PLUS PREMIUM („Produkt(y)”) przed: utlenianiem, utratą połysku, uszkodzeniami UV i blaknięciem koloru. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania żadnej opłaty lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka pokryje koszty części, przy czym autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie robót instalacyjnych. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki stanowią wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany pokrywany przez Spółkę będzie równy niższej z następujących kwot: koszt nałożenia powłoki lub 1000 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Materiały te można również uzyskać kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na pomalowanej powierzchni;
 6. Mniej istotne wady, takie jak plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia powlekanej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Rysy, obtarcia, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na lakierze i/lub PPF mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, kamieniami, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta pojazdu, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie pokryte po naprawie lakieru lub nadwozia;
 12. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE UDZIELAĆ I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Kontrole Roczne

Aby utrzymać gwarancję na produkt, wymagana jest kontrola roczna przez cały okres gwarancji, zgodnie ze specyfikacjami produktu. Kontrola roczna musi zostać przeprowadzona przez certyfikowanego przez XPEL instalatora FUSION PLUS i musi zostać zakończona w ciągu 30 dni przed lub po dacie rocznicy instalacji.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com/fusion-plus

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

FUSION PLUS LITE

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres jednego (1) roku od daty pierwszej instalacji („Okres Gwarancji”) Spółka zabezpieczy powłokę lakierniczą pojazdu powłoką FUSION PLUS LITE („Produkt(y)”) przed: utlenianiem, utratą połysku, uszkodzeniami UV i blaknięciem koloru. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania żadnej opłaty lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka pokryje koszty części, przy czym autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie robót instalacyjnych. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki stanowią wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany pokrywany przez Spółkę będzie równy niższej z następujących kwot: koszt nałożenia powłoki lub 1000 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Materiały te można również uzyskać kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na pomalowanej powierzchni;
 6. Mniej istotne wady, takie jak plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia powlekanej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Rysy, obtarcia, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na lakierze i/lub PPF mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, kamieniami, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta pojazdu, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie pokryte po naprawie lakieru lub nadwozia;
 12. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE UDZIELAĆ I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com/fusion-plus

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

FUSION PLUS SATIN

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres czterech (4) lat od daty pierwszej instalacji („Okres Gwarancji”) Spółka zabezpieczy powłokę lakierniczą pojazdu powłoką FUSION PLUS SATIN („Produkt(y)”) przed: utlenianiem, utratą połysku, uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV i blaknięciem koloru. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania żadnej opłaty lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka pokryje koszty części, przy czym autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie robót instalacyjnych. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki stanowią wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany pokrywany przez Spółkę będzie równy niższej z następujących kwot: koszt nałożenia powłoki lub 1000 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Materiały te można również uzyskać kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na pomalowanej powierzchni;
 6. Mniej istotne wady, takie jak plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia powlekanej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Rysy, obtarcia, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na lakierze i/lub PPF mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, kamieniami, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta pojazdu, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie pokryte po naprawie lakieru lub nadwozia;
 12. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE UDZIELAĆ I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Kontrole Roczne

Aby utrzymać gwarancję na produkt, wymagana jest kontrola roczna przez cały okres gwarancji, zgodnie ze specyfikacjami produktu. Kontrola roczna musi zostać przeprowadzona przez certyfikowanego przez XPEL instalatora FUSION PLUS i musi zostać zakończona w ciągu 30 dni przed lub po dacie rocznicy instalacji.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com/fusion-plus

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

FUSION PLUS WHEEL & CALIPER

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres trzech (3) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka zabezpieczy felgi i zaciski hamulcowe powłoką FUSION PLUS WHEEL & CALIPER („Produkt(y)”) przed: utratą połysku i zabrudzeniami środowiskowymi. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania żadnej opłaty lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka pokryje koszty części, przy czym autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie robót instalacyjnych. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki stanowią wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany pokrywany przez Spółkę będzie równy niższej z następujących kwot: koszt nałożenia powłoki lub 500 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Materiały te można również uzyskać kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym m.in. uszkodzoną powłoką bezbarwną, zarysowaniami kolistymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na powierzchni koła i zacisku;
 6. Mniej istotne wady, takie jak plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia powlekanej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Zarysowania koliste, zadrapania, zarysowania, obtarcia, odpryski na powierzchni koła i zacisku;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na kole i/lub zacisku hamulcowym i/lub powłoce ceramicznej mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją.
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, kamieniami, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru, pyłem hamulcowym lub wadami producenta kół i/lub zacisków hamulcowych, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie pokryte po naprawie lakieru lub nadwozia;
 12. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE UDZIELAĆ I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Kontrole Roczne

Aby utrzymać gwarancję na produkt, wymagana jest kontrola roczna przez cały okres gwarancji, zgodnie ze specyfikacjami produktu. Kontrola roczna musi zostać przeprowadzona przez certyfikowanego przez XPEL instalatora FUSION PLUS i musi zostać zakończona w ciągu 30 dni przed lub po dacie rocznicy instalacji.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com/fusion-plus

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

FUSION PLUS GLASS

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres dwóch (2) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka zabezpieczy szyby pojazdów powłoką FUSION PLUS GLASS („Produkt(y)”) przed: utratą hydrofobowości i zabrudzeniami środowiskowymi. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania żadnej opłaty lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka pokryje koszty części, przy czym autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie robót instalacyjnych. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki stanowią wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany pokrywany przez Spółkę będzie równy niższej z następujących kwot: koszt nałożenia powłoki lub 500 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Materiały te można również uzyskać kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na powierzchni szkła;
 6. Mniej istotne wady, takie jak plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia powlekanej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Zarysowania, zadrapania, obtarcia, odpryski na powierzchni szkła;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na powierzchni szkła i/lub powłoce ceramicznej mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta szkła, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie pokryte po naprawie lub wymianie szkła.
 12. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE UDZIELAĆ I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Kontrole Roczne

Aby utrzymać gwarancję na produkt, wymagana jest kontrola roczna przez cały okres gwarancji, zgodnie ze specyfikacjami produktu. Kontrola roczna musi zostać przeprowadzona przez certyfikowanego przez XPEL instalatora FUSION PLUS i musi zostać zakończona w ciągu 30 dni przed lub po dacie rocznicy instalacji.

Definicje Terminów

Utrata hydrofobowości to utrata zdolności płaskiej powierzchni do wypierania wody; znaczna utrata musiałaby zostać przedstawiona na przykładzie podczas procesu reklamacji gwarancyjnej.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com/fusion-plus

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

FUSION PLUS PLASTIC & TRIM

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres jednego (1) roku („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka zabezpieczy plastik i wykończenie pojazdu powłoką FUSION PLUS PLASTIC & TRIM („Produkt(y)”) przed: zabrudzeniem i blaknięciem spowodowanym zanieczyszczeniami środowiska. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania żadnej opłaty lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka pokryje koszty części, przy czym autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie robót instalacyjnych. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki stanowią wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany pokrywany przez Spółkę będzie równy niższej z następujących kwot: koszt nałożenia powłoki lub 250 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Materiały te można również uzyskać kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Jeśli operator dopuścił się zaniedbania lub nie konserwował plastikowego wykończenia w prawidłowy sposób;
 6. Mniej istotne wady, takie jak plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia powlekanej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Zarysowania, zadrapania, obtarcia, odpryski na powierzchni;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na plastiku i/lub wykończeniu lub powłoce ceramicznej mogą prowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta plastiku i/lub wykończenia, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie pokryte po naprawie lakieru lub nadwozia;
 12. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE UDZIELAĆ I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Kontrole Roczne

Aby utrzymać gwarancję na produkt, wymagana jest kontrola roczna przez cały okres gwarancji, zgodnie ze specyfikacjami produktu. Kontrola roczna musi zostać przeprowadzona przez certyfikowanego przez XPEL instalatora FUSION PLUS i musi zostać zakończona w ciągu 30 dni przed lub po dacie rocznicy instalacji.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com/fusion-plus

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

FUSION PLUS UPHOLSTERY

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres dwóch (2) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka zabezpieczy wewnętrzne powierzchnie pojazdów powłoką FUSION PLUS UPHOLSTERY („Produkt(y)”), takie jak: dywan, tkanina, skóra i/lub winyl, przed blaknięciem i nieusuwalnymi plamami. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania żadnej opłaty lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka pokryje koszty części, przy czym autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie robót instalacyjnych. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki stanowią wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany pokrywany przez Spółkę będzie równy niższej z następujących kwot: koszt nałożenia powłoki lub 250 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Materiały te można również uzyskać kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Jeśli operator uznał, że dopuścił się zaniedbania lub nie konserwował dywanu, tkaniny, skóry i/lub winylu we właściwy sposób;
 6. Mniej istotne wady, takie jak plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia powlekanej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Uszkodzenia powierzchni wewnętrznych przed aplikacją;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na powierzchni wewnętrznej i/lub powłoce ceramicznej mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, uszkodzeniem fizycznym, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta dywanów, tkanin, skóry i/lub winylu, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Tkaniny z alcantary i zamszu.
 12. Obszary, które nie zostały ponownie pokryte po naprawie lakieru lub nadwozia;
 13. Zastosowanie w aplikacjach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE UDZIELAĆ I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Kontrole Roczne

Aby utrzymać gwarancję na produkt, wymagana jest kontrola roczna przez cały okres gwarancji, zgodnie ze specyfikacjami produktu. Kontrola roczna musi zostać przeprowadzona przez certyfikowanego przez XPEL instalatora FUSION PLUS i musi zostać zakończona w ciągu 30 dni przed lub po dacie rocznicy instalacji.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com/fusion-plus

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

FUSION PLUS AIRCRAFT

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres dwóch (2) lat od daty pierwszej instalacji („Okres Gwarancji”) Spółka zabezpieczy fabryczny lakier samolotu powłoką FUSION PLUS AIRCRAFT („Produkt(y)”) przed: zanieczyszczeniami środowiskowymi, utratą połysku i uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania żadnej opłaty lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka pokryje koszty części, przy czym autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie robót instalacyjnych. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki stanowią wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany pokrywany przez Spółkę będzie równy niższej z następujących kwot: koszt nałożenia powłoki lub 1000 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Materiały te można również uzyskać kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane z wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, z uszkodzoną powłoką bezbarwną, zarysowaniami kolistymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami lub odpryskami na powierzchni samolotu;
 6. Mniej istotne wady, takie jak plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia powlekanej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, użyciem niewłaściwych narzędzi do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Zarysowania koliste, rysy, obtarcia, zadrapania lub odpryski na powierzchni samolotu;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na powierzchni samolotu i/lub powłoce ceramicznej mogą doprowadzić do powstania plamy;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta samolotu, które mogą być objęte planem ochrony producenta;
 11. Obszary, które nie zostały ponownie pokryte po naprawie lakieru lub nadwozia;
 12. Uszkodzenia związane z solą, słoną wodą/rozpyloną wodą lub odladzaniem;
 13. Obszary wokół otworów wydechowych i paliwowych; oraz
 14. Użycie w samolotach komercyjnych oraz inne zastosowania.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE UDZIELAĆ I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Kontrole Roczne

Aby utrzymać gwarancję na produkt, wymagana jest kontrola roczna przez cały okres gwarancji, zgodnie ze specyfikacjami produktu. Kontrola roczna musi zostać przeprowadzona przez certyfikowanego przez XPEL instalatora FUSION PLUS i musi zostać zakończona w ciągu 30 dni przed lub po dacie rocznicy instalacji.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com/fusion-plus

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Ograniczona Gwarancja na Produkt

FUSION PLUS MARINE

XPEL, Inc. („Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, iż przez okres trzech (3) lat („Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Spółka zapewni ochronę fabrycznemu lakierowi rekreacyjnych jednostek pływających poprzez położenie powłoki FUSION PLUS MARINE („Produkt(y)”), przed: zanieczyszczeniami środowiskowymi, utratą połysku i uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które zostały profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Spółka, według własnego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez pobierania żadnej opłaty lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Spółka zdecyduje się na wymianę Produktu, Spółka zleci wybranemu przez siebie autoryzowanemu instalatorowi usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według jej wyłącznego uznania oraz objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Spółka pokryje koszty części, przy czym autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie robót instalacyjnych. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki stanowią wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. W całym Okresie Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie ponadto ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie również ograniczone do naprawy lub wymiany wyłącznie określonego Produktu, który uległ awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany pokrywany przez Spółkę będzie równy niższej z następujących kwot: koszt nałożenia powłoki lub 1000 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie również podlegał Okresowi Gwarancji, natomiast jakakolwiek naprawa lub wymiana nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia w żaden sposób pierwotnego Okresu Gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Powyższe środki stanowią wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji poprzez dostarczenie Spółce dowodu karty gwarancyjnej, kopii oryginalnego dowodu zakupu Produktu określającego zakres gwarancji wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady. W celu skorzystania z usługi serwisowej w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić autoryzowanego instalatora Spółki, który dokonał instalacji Produktu, na piśmie, podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu oraz charakter usterki.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie Ograniczonej Gwarancji uprawnia nowego właściciela do korzystania z gwarancji jedynie przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłączenie Gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie poradników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Materiały te można również uzyskać kontaktując się ze Spółką pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez:

 1. nieprzestrzeganie wytycznych lub instrukcji Spółki. Takie awarie obejmują między innymi narażenie na nadużycia fizyczne, w tym, między innymi, nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia lub wstrząsy termiczne (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użytkowanie;
 2. niewłaściwe przechowywanie, instalację, obsługę i/lub użytkowanie Produktu;
 3. uszkodzenia niewynikające z wad produkcyjnych, które wystąpiły, gdy Produkt znajdował się w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane wiadomymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym, między innymi, z uszkodzoną powłoką bezbarwną, zarysowaniami kolistymi, zadrapaniami, zarysowaniami, obtarciami, odpryskami na powierzchni jednostki pływającej;
 6. Mniej istotne wady, takie jak plamy i zadrapania;
 7. Uszkodzenia powlekanej powierzchni spowodowane niewłaściwymi technikami mycia, myciem w myjniach automatycznych lub niewłaściwymi narzędziami do mycia, które mogą powodować ścieranie lub spowodowane myciem przez osoby trzecie nieautoryzowane przez Spółkę;
 8. Zarysowania koliste, zadrapania, zarysowania, obtarcia, odpryski na powierzchni jednostki pływającej;
 9. Zacieki – plamy wodne są powodowane przez osady mineralne, które pozostawione do wyschnięcia na powierzchni jednostki pływającej i/lub powłoce ceramicznej mogą doprowadzić do powstania plamy; takie zacieki nie są objęte gwarancją;
 10. Uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym rozpyleniem lakieru lub wadami producenta z sektora morskiego, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie pokryte po naprawie lub wymianie.
 12. Łodzie komercyjne i/lub tylna część łodzi rybackich nie są objęte gwarancją.
 13. Linia wodna i obszary poniżej linii wodnej nie są objęte gwarancją.
 14. Obszary spacerowe i obszary obsługi ryb nie są objęte gwarancją.
 15. Zastosowanie inne niż morskie.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki w odniesieniu do Produktów dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celach referencyjnych, i są dokonywane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Użytkownik musi zweryfikować i sprawdzić przydatność wszelkich informacji dotyczących Produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. SPÓŁKA NIE MOŻE UDZIELAĆ I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI OKREŚLONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA SPÓŁKI, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z REZULTATAMI UŻYWANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, ZARÓWNO POJEDYNCZO, JAK I W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie Odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB Z INNEGO TYTUŁU, ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USTAWOWE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB RETORSYJNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB REPUTACJI BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB SZKODY TAKIE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC OSÓB TRZECICH W TYM ZAKRESIE.

Kontrole Roczne

Aby utrzymać gwarancję na produkt, wymagana jest kontrola roczna przez cały okres gwarancji, zgodnie ze specyfikacjami produktu. Kontrola roczna musi zostać przeprowadzona przez certyfikowanego przez XPEL instalatora FUSION PLUS i musi zostać zakończona w ciągu 30 dni przed lub po dacie rocznicy instalacji.

Informacje Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy kierować do:

XPEL, Inc.

Adres: 711 Broadway St., Ste. 320, San Antonio, TX 78215

Do wiadomości: Dział Gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700

Adres strony internetowej: www.xpel.com/fusion-plus

Adres e-mail: warranty@xpel.com

Masz zamiar opuścić stronę

Kliknięcie przycisku „Kontynuuj” spowoduje przejście do XPEL.com, anglojęzycznej witryny internetowej. Jeśli chcesz pozostać na xpel.pl, zamknij tę wiadomość.

Dziękujemy!

Twoje zapytanie zostało pomyślnie przesłane. Odpowiemy w przeciągu najbliższych 24 godzin.
Jeżeli potrzebujesz skontaktować się z nami telefonicznie, zadzwoń pod +48 22 24 77 111