Informacje gwarancyjne

Informacje gwarancyjne dotyczące naszych produktów

Ograniczona gwarancja na produkt

ULTIMATE PLUSTM & STEALTHTM PPF

XPEL, Inc. (“Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres dziesięciu (10) lat (“Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje wady ULTIMATE PLUSTM & STEALTHTM (“Produkt(y)”) takie jak: żółknące, barwiące, pękające, pęcherze i rozwarstwiające. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma obejmie części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe stosowanie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na malowanej powierzchni;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia owiniętej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szybki, zadrapania, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na folii ochronnej farby mogą pozostawić plamę, plamy wodne nie są pokryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub wadami producenta farby, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. obszary, które nie zostały ponownie owinięte po naprawie farby lub nadwozia;
 12. Użyj w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona gwarancja na produkt

ULTIMATE PLUSTM BLACK PPF

XPEL, Inc. (“Firma”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres dziesięciu (10) lat (“Okres gwarancji”) od daty pierwszej instalacji, Firma pokryje wady ULTIMATE PLUSTM BLACK (“Produkt(y)”), takie jak: pękanie, powstawanie pęcherzy, rozwarstwienie i odbarwienie. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma obejmie części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia termiczne lub wstrząsy (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użycie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na malowanej powierzchni;
 6. Zasty i zadrapania;
 7. uszkodzenia owiniętej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szybki, zadrapania, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na folii ochronnej farby mogą pozostawić plamę, plamy wodne nie są pokryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub wadami producenta farby, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Zastosowanie w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne;

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona gwarancja na produkt

PRIMETM Automotive Window Film

XPEL, Inc. (“Firma”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez cały okres eksploatacji pojazdu (“Okres gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Spółka pokryje wady primeTM Automotive Window Film (“Produkt(y)”) takie jak: przebarwienia, blaknięcie, bulgotanie, łuszczenie, pękanie i rozwarstwienie. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma obejmie części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użycie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na przyciemnianej powierzchni;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia przyciemnionej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szybki, zadrapania, zadrapania, wióry na zabarwionej powierzchni;
 9. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiem lakieru lub wadami producenta szkła, które mogą być objęte planem ochrony producenta;
 10. Użyj w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona gwarancja na produkt

XPEL Folia chroniąca przed reflektorami

XPEL, Inc. (“Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres siedmiu (7) lat (“Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje wady folii ochronnej reflektorów (“Produkt(y)” takie jak: żółknienie, pękanie, powstawanie pęcherzy i rozwarstwianie. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma obejmie części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe stosowanie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapaniami, zadrapaniami, zadrapaniami, wiórami na owiniętej powierzchni;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia owiniętej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szybki, zadrapania, zadrapania, wióry na owiniętej powierzchni;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na folii ochronnej reflektorów mogą pozostawić plamę, plamy wodne nie są zakryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub wadami producenta farby, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Użyj w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Instruacja o gwarancji

WAŻNY: Przeczytaj całą ograniczoną gwarancję (niezbywalną) przed zakupem lub instalacją folii do okien komercyjnych i mieszkalnych marki XPEL. Instalując lub korzystając z folii okiennych XPEL Technologies Corp. (“XPEL”) VISIONTM, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza ograniczona gwarancja stanowi część warunków sprzedaży.

ODSUSZNIENIE

XPEL gwarantuje, że profesjonalnie sprzedawane i instalowane folie XPEL VISIONTM marki (“Produkty”) są wolne od poniższych

Wady materiałowe i wykonawcze: łuszczenie, bulgotanie, falowanie, pękanie, awaria kleju, rozwarstwienie i dementalizacja. XPEL nie gwarantuje żadnych warunków ani uszkodzeń Produktów innych niż warunki opisane w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Okresy gwarancji są różne i są podane w harmonogramie na odwrocie niniejszej ograniczonej gwarancji. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WAŻNE WYŁĄCZENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSTĘPNEGO ZATWIERDZENIA OKREŚLONE NA ODWROCIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

GWARANCJA NA PĘKANIE SZKŁA

Z wyjątkiem wyłączenia przewidzianego poniżej, niniejsza ograniczona gwarancja na Produkty obejmuje pęknięcie szkła spowodowane naprężeniem termicznym. XPEL zastrzega sobie prawo do tego, aby lokalny przedstawiciel według jej wyboru sprawdził okno (okna) przed zatwierdzeniem roszczeń. Po zatwierdzeniu roszczenia według wyłącznego uznania XPEL, XPEL zapłaci za wymianę szyby do maksymalnej kwoty 500 USD za okno.

USZCZELNOŚCI NA JEDNOSTKACH Z DWOMA SZYBAMI

Z wyjątkiem wyłączenia przewidzianego poniżej, niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje awarię uszczelnienia na jednostkach z dwiema szybami, wtedy i tylko wtedy, gdy klient ma i udziela XPEL gwarancji producenta okien na awarię uszczelki, która jest ważna i nie wygasła w momencie reklamacji. XPEL zastrzega sobie prawo do tego, aby lokalny przedstawiciel według jej wyboru sprawdził okno (okna), których to dotyczy, przed zatwierdzeniem jakiegokolwiek roszczenia. W przypadku zatwierdzonych roszczeń XPEL gwarantuje tylko niewydolność uszczelnienia przez pozostały okres gwarancji producenta okna lub okres odnotowany na odwrotnej stronie, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy. Po zatwierdzeniu roszczenia według wyłącznego uznania XPEL, XPEL zapłaci za wymianę szyby do maksymalnej kwoty 500 USD za okno

WYŁĄCZKA; OPCJA XPEL DO USUNIĘCIA FOLII

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją Produktu, niewłaściwą aplikacją Produktu, niewłaściwą pielęgnacją Produktu, czyszczeniem lub konserwacją, nietypowymi warunkami, nadużyciami, niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem, wypadkami, celowymi uszkodzeniami jakiegokolwiek rodzaju, niewłaściwymi lub nieautoryzowanymi naprawami lub jakimikolwiek innymi działaniami lub wadami niezwiązanymi wyłącznie z wadami materiałowymi lub wykonania. Budynki z wcześniejszą historią awarii uszczelnienia lub termicznego pęknięcia szkła nie kwalifikują się do złamania szkła lub pokrycia awarii uszczelnienia. Ponadto, w przypadku wielokrotnych awarii na jednym lub więcej sfilmowanych oknach, XPEL zastrzega sobie prawo do usunięcia całej folii okiennej XPEL i zwrócenia klientowi tylko kwoty oryginalnej instalacji folii.

PRZEWIDY OGÓLNE

Niniejsza ograniczona gwarancja jest oferowana wyłącznie pierwotnemu nabywcy w momencie instalacji Produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie może być przenoszona, sprzedawana ani cedowana. Jednostki wynajmu są uważane za nieruchomości komercyjne. Niniejsza ograniczona gwarancja wygasa automatycznie z powodu sprzedaży, przeniesienia lub zmiany najmu jakiejkolwiek nieruchomości. W przypadku uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych XPEL zwła autoryzowany instalator XPEL według własnego wyboru usunie i ponownie zastosuje Produkt w obszarach określonych przez XPEL według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą ograniczoną gwarancją, a XPEL obejmie części i robociznę. Wymiana wadliwej folii, w tym części i robocizny, jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Płatność za robociznę objętą niniejszą ograniczoną gwarancją zostanie dokonana bezpośrednio u autoryzowanego instalatora XPEL i zostanie obliczona przy użyciu dodatku gwarancyjnego opublikowanego przez XPEL.

GWRANTY DISCLAIMER

Nie ma żadnych gwarancji, które wykraczają poza opis na pierwszy rzut oka, ani nie ma gwarancji przydatności do określonego celu lub przydatności handlowej mających zastosowanie do produktów. Niniejsza gwarancja producenta nie obejmuje produktów niestandardowych, niewłaściwej lub złej instalacji produktów, które obejmują między innymi ściąganie, przycinanie i pomiar. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym, bez ograniczeń, szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana zamiast wszystkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, i jest nieważna, jeśli produkt był przedmiotem nadużyć, niewłaściwej instalacji i / lub pielęgnacji. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, a także może mieć inne prawa, które różnią się w zależności od stanu lub prowincji.

GWARANCJE GWARANCYJNE; STOSOWANIE PRAWA

NIE MA ŻADNYCH GWARANCJI, KTÓRE WYKRACZAJĄ POZA OPIS NA PIERWSZY RZUT OKA, ANI NIE MA GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO PRODUKTÓW. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE OBEJMUJE PRODUKTÓW NIESTANDARDOWYCH. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ NIEWŁAŚCIWEJ LUB ZŁEJ INSTALACJI PRODUKTÓW, KTÓRA OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI ŚCIĄGANIE, PRZYCINANIE I POMIAR. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE OBEJMUJE I W ŻADNYM WYPADKU XPEL ANI ŻADEN AUTORYZOWANY INSTALATOR XPEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, WTÓRNE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. WYRAŹNE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE OPISANE POWYŻEJ SĄ WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI I ŚRODKAMI ZARADCZYMI DOSTĘPNYMI I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE. XPEL NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE INNE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ XPEL NIE PRZEKROCZY CENY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT. NINIEJSZE POSTANOWIENIE OKREŚLA GÓRNĄ GRANICĘ WYSOKOŚCI EWENTUALNYCH SZKÓD, KTÓRE WŁAŚCICIEL PRODUKTU MOŻE ODZYSKAĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA I PODSTAWY POWÓDZTWA. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, A UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.

ABY ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE GWARANCYJNE

Niniejsza ograniczona gwarancja jest jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym właścicielowi Produktu. Aby złożyć roszczenie gwarancyjne, należy najpierw przedłożyć, w okresie ograniczonej gwarancji, niniejszą kartę gwarancyjną i kopię oryginalnego paragonu za Produkt identyfikujący obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem domniemanej wady do autoryzowanego instalatora XPEL, który wykonał instalację Produktu, lub w przypadku, gdy nie można skontaktować się z oryginalnym autoryzowanym instalatorem XPEL, do XPEL na adres poniżej. Wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą zawierać imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli są różne). Wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą zostać zatwierdzone przez XPEL, a XPEL ma wyłączne uprawnienia i swobodę decydowania o ważności wszystkich roszczeń. XPEL zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń, które nie spełniają kryteriów lub są w inny sposób wykluczone w sposób opisany powyżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej ograniczonej gwarancji, zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu podany poniżej.

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
Uwaga: Dział gwarancyjny

telefon: (800) 447-9928
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktu: https://xpel.pl/kontakt

ROZSUMIŁA

Instalując lub korzystając z Produktu, użytkownik zgadza się korzystać i będzie korzystać wyłącznie z procedury rozstrzygania sporów przewidzianej w niniejszym dokumencie w celu dochodzenia wszelkich roszczeń, podstaw powództwa lub żądań wynikających z Produktu lub niniejszej Ograniczonej Gwarancji lub z nimi związanych. Po pierwsze, w okresie ograniczonej gwarancji użytkownik powiadomi XPEL na piśmie o konkretnym działaniu i/lub zaniechaniu, które stanowi podstawę roszczenia użytkownika związanego z Produktem i/lub twierdzenia użytkownika, że XPEL nie wykonał swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej gwarancji. XPEL będzie miał nie mniej niż trzydzieści (30) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia na rozpatrzenie twojego zgłoszenia, w którym to czasie nie możesz podejmować żadnych dalszych działań prawnych. Musisz użyć tej procedury jako warunku zawieszacego, aby podjąć jakiekolwiek inne działania prawne lub środki zaradcze. Pisemne powiadomienie wymagane w ramach tego nieformalnego procesu rozstrzygania sporów należy złożyć na:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216

Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktu: https://xpel.pl/kontakt

Po drugie, jeśli roszczenie lub spór użytkownika nie zostanie rozwiązany w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania przez XPEL powyższego pisemnego powiadomienia, wszelkie roszczenia, podstawy powództwa lub żądania wynikające z produktu lub niniejszej ograniczonej gwarancji lub z nimi związane będą podlegać obowiązkowemu pośrednictwu w dobrej wierze, które odbędzie się w San Antonio, Teksas, Stany Zjednoczone Ameryki w uzgodnionym przez obie strony czasie, lub w innym miejscu, na które XPEL, według własnego uznania, zgadza się na piśmie. Takie pośrednictwo musi odbyć się w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty pisemnego powiadomienia XPEL o konkretnym działaniu i/lub zaniechaniu, które stanowi podstawę roszczenia związanego z Produktem i/lub twierdzenia użytkownika, że XPEL nie wykonał swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Udział w takiej mediacji w dobrej wierze jest warunkiem zawieszacym wszczęcia lub złożenia jakiegokolwiek postępowania arbitrażowego lub prawnego przeciwko XPEL. Po trzecie, jeśli takie pośrednictwo nie powiedzie się, wszelkie roszczenia, podstawy powództwa lub żądania wynikające z Produktu lub niniejszej Ograniczonej Gwarancji lub z nimi związane będą podlegać wiążącemu arbitrażowi administrowanemu przez JAMS. Instalując lub korzystając z Produktu, zgadzasz się, że wyłączne i obowiązkowe miejsce i lokalizacja dla arbitrażu wynikającego z Produktu lub niniejszej Ograniczonej Gwarancji lub z nimi związanego będzie znajdować się w San Antonio, Teksas, Stany Zjednoczone Ameryki, chyba że XPEL zgodzi się na piśmie, według własnego uznania, na przeprowadzenie takiego arbitrażu w innym miejscu lub lokalizacji. Użytkownik może złożyć pozew przeciwko XPEL w sądzie właściwej jurysdykcji wyłącznie w celu wyegzekwowania orzeczenia wydanego, jeśli takie istnieje, w arbitrażu prowadzonym zgodnie z niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Z wyjątkiem prawa do egzekwowania orzeczenia arbitrażowego zgodnie z niniejszymi przepisami, instalując lub korzystając z Produktu, użytkownik zgadza się: (1) zrzekać się wszelkich praw do dochodzenia lub utrzymywania postępowania sądowego przeciwko XPEL w dowolnym sądzie, trybunale lub na jakimkolwiek forum zagranicznym lub międzynarodowym oraz (2) zrzekać się wszelkich praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych.

Seria folii KOMERCYJNE USZCZELNIENIE SZKŁA MIESZKALNEGO**

SeriaFilmkomercyjnyMieszkalnychPękanie szkłaAwaria uszczelnienia
soczniana seriaSeria Clear View, Seria Neutralna, Seria Metallic10 latLimited Lifetime5 lat3 lata
Bezpieczeństwo i Bezpieczeństwo4, 7, 8, 12 i 15 mil Clear10 latLimited Lifetime5 lat3 lata
Bezpieczeństwo aerozoli8 mil srebrny, 8 mil neutralny10 latLimited Lifetime5 lat3 lata
WysuchSilver 20, brąz 353 lata3 lataNoneNone
DekoratywnySzroślif, Białe na zewnątrz, Zaciemnianie5 lat5 latNoneNone

Specjalne ograniczenia dotyczące łamania szkła i gwarancji na uszkodzenia uszczelnień

Wiele zastosowań folii XPEL jest automatycznie pokrywanych do pękania szkła zgodnie z powyższym harmonogramem. Jednak niektóre ciemniejsze folie i niektóre rodzaje szkła nie kwalifikują się do pokrycia, chyba że przed instalacją XPEL uzyska pisemną zgodę. Niektóre kombinacje folii i szkła wymagają wstępnego zatwierdzenia lub są wykluczone. (Zobacz Wykres filmu do szkła, aby uzyskać szczegółowe informacje)

UWAGA: JEŚLI SZKŁO ZOSTANIE WYMIENIONE PRZEZ KLIENTA PRZED ZŁOŻENIEM ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO Z TYTUŁU PĘKNIĘCIA SZKŁA LUB USZKODZENIA USZCZELKI, NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZOSTAJE UNIEWAŻNIONA, CHYBA ŻE ISTNIEJE NIEBEZPIECZNA SYTUACJA WYMAGAJĄCA NATYCHMIASTOWEJ WYMIANY, W KTÓRYM TO PRZYPADKU KLIENT MUSI ZROBIĆ ZDJĘCIE (ZDJĘCIA), KTÓRE WYRAŹNIE PRZEDSTAWIA PĘKNIĘCIE SZKŁA LUB AWARIĘ USZCZELKI PRZED WYMIANĄ OKNA. KLIENT MUSI PRZESŁAĆ INFORMACJE POTWIERDZAJĄCE NIEBEZPIECZNĄ SYTUACJĘ ORAZ WYMAGANE ZDJĘCIE (ZDJĘCIA) WRAZ Z WSZELKIMI ROSZCZENIAMI GWARANCYJNYMI.

Ograniczona gwarancja na produkt

RXTM Antybakteryjna folia chroniąca powierzchnię

XPEL, Inc. (“Firma”) wyraźnie gwarantuje do użytku osobistego lub niekomercyjnego przez okres pięciu (5) lat (“Okres gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje wady filmu RXTM (“Produkt(y)” takie jak: żółknienie, pękanie i rozwarstwianie. Do użytku komercyjnego, przez okres dwóch (2) lat (“Okres gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje wady filmu RXTM (“Produkt(y)” takie jak: żółknienie, pękanie i rozwarstwianie. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są instalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma obejmie części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe stosowanie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na powierzchni;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia owiniętej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia lub nieprawidłowych narzędzi do mycia, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szycie, zadrapania, zadrapania, wióry na powierzchnię;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na Produkcie mogą pozostawić plamę, plamy wodne nie są pokryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub wadami producenta farby, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona gwarancja na produkt

LUX PLUS, LUX-M, ZEUS, MPD & ASP PPF

XPEL, Inc. (“Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres dziesięciu (10) lat (“Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Spółka pokryje wady LUX PLUS, LUX-M, ZEUS, MPD & ASP (“Produkt(y)”) takie jak: żółknienie, barwienie, pękanie, powstawanie pęcherzy i rozwarstwianie. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma obejmie części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe stosowanie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na malowanej powierzchni;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia owiniętej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szybki, zadrapania, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na folii ochronnej farby mogą pozostawić plamę, plamy wodne nie są pokryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub wadami producenta szkła, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. obszary, które nie zostały ponownie owinięte po naprawie farby lub nadwozia;
 12. Użyj w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności
ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

Wyłączny dystrybutor, ET, w Chinach

Ograniczona gwarancja na produkt

PROTEX PPF

XPEL, Inc. (“Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres dziesięciu (10) lat (“Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje wady PROTEX PPF (“Produkt(y)”) takie jak: barwienie, pękanie, powstawanie pęcherzy i rozwarstwianie. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma obejmie części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Te materiały można również uzyskać, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne (np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużycia termiczne lub wstrząsy (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użycie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na malowanej powierzchni;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia owiniętej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szybki, zadrapania, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na folii ochronnej farby mogą pozostawić plamę, plamy wodne nie są pokryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub wadami producenta szkła, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. obszary, które nie zostały ponownie owinięte po naprawie farby lub nadwozia;
 12. Użycie w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

Wyłączny dystrybutor, ET, w Chinach

Ograniczona gwarancja na produkt

ARMORTM

XPEL, Inc. (“Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że na powierzchniach pionowych przez okres czterech (4) lat (“Okres gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje wady ARMORTM (“Produkt(y)”) takie jak: pękanie, łuszczenie, powstawanie pęcherzy i rozwarstwianie. Na powierzchniach niepionowych przez okres dwóch (2) lat (“Okres gwarancji”) od daty pierwszej instalacji Firma pokryje wady ARMORTM (“Produkt(y)” takie jak: pękanie, łuszczenie, powstawanie pęcherzy i rozwarstwienie. Powierzchnie są zdefiniowane w niniejszej ograniczonej gwarancji poniżej. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma obejmie części i robociznę. Wymiana wadliwej folii jest wyłącznym środkiem zaradczym dla wszystkich Produktów objętych niniejszą ograniczoną gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe stosowanie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na powierzchni;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia owiniętej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szybki, zadrapania, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na ARMORTM mogą pozostawić plamę, plamy wodne nie są zakryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub wadami producenta farby, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Użyj w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

Wyjmnaj

Ekspozycja pionowa, twarz ARMORTM jest mniejsza lub równa 10 stopni od pionu. Ekspozycja niepionowa, twarz ARMORTM jest większa niż 10 stopni od pionu.

ARMORTM Ekspozycja pionowa i niepionowa

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona gwarancja na produkt

FUSION PLUSTM PAINT & PPF

XPEL, Inc. (“Firma”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres czterech (4) lat (“Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje lakier pojazdów na FUSION PLUSTM PAINT & PPF (“Produkt(y)”) przeciwko: utlenianiu, utracie połysku, uszkodzeniom UV, uderzeniom błędów, blaknącym kolorom, kwaśnym deszczom i kredowaniu farby. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma pokryje części, a autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie pracy instalacyjnej. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki są wyłącznymi środkami zaradczymi dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany, który ma zostać zapłacony przez Firmę, będzie mniejszy z kosztów aplikacji powłoki lub 1000 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe stosowanie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na malowanej powierzchni;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia powlekanej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szybki, zadrapania, zadrapania, odpryski na malowanej powierzchni;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na farbie i / lub PPF mogą pozostawić plamę, plamy wody nie są pokryte;
 10. uszkodzone spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, kamieniami, kolizją, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskami lakieru lub wadami producenta pojazdu, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. obszary, które nie zostały ponownie powlekane po naprawie farby lub nadwozia;
 12. Użyj w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

annualne inspekcje

Coroczne kontrole muszą być przeprowadzane przez certyfikowanego instalatora XPEL w ciągu trzydziestu (30) dni przed lub po dacie instalacji aplikacji lub ostatniej dacie serwisowym. Nieukończenie kontroli w wymaganym czasie spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji. Wszelkie opłaty lub należności od certyfikowanego instalatora XPEL zostaną pobrane od właściciela za przeprowadzenie corocznej inspekcji, w tym między innymi mycia zewnętrznego, odkażania i inspekcji. Zachowaj dowód wszystkich inspekcji, ponieważ należy je dostarczyć, jeśli masz problem związany z ograniczoną gwarancją.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona gwarancja na produkt

FUSION PLUSTM WHEEL & ZACISK

XPEL, Inc. (“Firma”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres trzech (3) lat (“Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje koła i zaciski pojazdów na FUSION PLUSTM WHEEL & CALIPER (“Produkt(y)”) przed: utratą połysku i zabarwieniem środowiskowym. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma pokryje części, a autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie pracy instalacyjnej. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki są wyłącznymi środkami zaradczymi dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany do zapłaty przez Spółkę wynosi mniejszą z kosztów aplikacji powłoki lub 500 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użycie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad fabrycznych, które występują w czasie, gdy Produkt znajduje się w posiadaniu Klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi z powodu braku bezbarwnej powłoki, śladów wirowych, zadrapań, zadrapań, zadrapań, wiórów na powierzchni koła i zacisku;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia powlekanej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Spółkę;
 8. Swirki, zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na powierzchni koła i zacisku;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na kole i / lub zacisku i / lub powłoka ceramiczna mogą pozostawić plamę, plamy wodne nie są pokryte.
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, kamieniami, kolizją, rdzą powierzchniową, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem lakieru, pyłem hamulcowym lub wadami producenta kół i/lub zacisków, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. obszary, które nie zostały ponownie powlekane po naprawie farby lub nadwozia;
 12. Zastosuj w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

annualne inspekcje

Coroczne kontrole muszą być przeprowadzane przez certyfikowanego instalatora XPEL w ciągu trzydziestu (30) dni przed lub po dacie instalacji aplikacji lub ostatniej dacie serwisowym. Nieukończenie kontroli w wymaganym czasie spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji. Wszelkie opłaty lub należności od certyfikowanego instalatora XPEL zostaną pobrane od właściciela za przeprowadzenie corocznej inspekcji, w tym między innymi mycia zewnętrznego, odkażania i inspekcji. Zachowaj dowód wszystkich inspekcji, ponieważ należy je dostarczyć, jeśli masz problem związany z ograniczoną gwarancją.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona gwarancja na produkt

FUSION PLUSTM GLASS

XPEL, Inc. (“Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres dwóch (2) lat (“Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje szyby pojazdów fusion plusTM GLASS (“Produkt(y)”) przed: utratą hydrofobowości i barwieniem zanieczyszczeń środowiska. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

XPEL, Inc. (“Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres dwóch (2) lat (“Okres gwarancji”) od daty pierwszej instalacji FUSION PLUSTM GLASS (“Produkt(y)”) będzie chronić szyby pojazdów przed utratą hydrofobowości i zabarwieniem środowiska. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma pokryje części, a autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie pracy instalacyjnej. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki są wyłącznymi środkami zaradczymi dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany do zapłaty przez Spółkę wynosi mniejszą z kosztów aplikacji powłoki lub 500 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe stosowanie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi zadrapaniami, zadrapaniami, zadrapaniami, wiórami na powierzchni szkła;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia powlekanej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Szycie, zadrapania, zadrapania, wióry na powierzchni szkła;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na powierzchni szkła i / lub powłoka ceramiczna mogą pozostawić plamę, plamy wody nie są pokryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub wadami producenta szkła, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie powlekane po naprawie lub wymianie szkła.
 12. Użyj w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

annualne inspekcje

Coroczne kontrole muszą być przeprowadzane przez certyfikowanego instalatora XPEL w ciągu trzydziestu (30) dni przed lub po dacie instalacji aplikacji lub ostatniej dacie serwisowym. Nieukończenie kontroli w wymaganym czasie spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji. Wszelkie opłaty lub należności od certyfikowanego instalatora XPEL zostaną pobrane od właściciela za przeprowadzenie corocznej inspekcji, w tym między innymi mycia zewnętrznego, odkażania i inspekcji. Zachowaj dowód wszystkich inspekcji, ponieważ należy je dostarczyć, jeśli masz problem związany z ograniczoną gwarancją.

terminy zdefiniowane

Utrata hydrofobowości jest określana przez zdolność do odwilżania płaskiej powierzchni; znaczna strata musiałaby być zapewniona na przykład podczas procesu reklamacji gwarancyjnej.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona gwarancja na produkt

FUSION PLUSTM PLASTIK & TRIM

XPEL, Inc. (“Firma”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres jednego (1) roku (“Okres gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje pojazdy plastikiem i wykończeniami FUSION PLUSTM PLASTIC & TRIM (“Produkt(y)”) przed: barwieniem i blaknięciem zanieczyszczeń środowiska. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma pokryje części, a autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie pracy instalacyjnej. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki są wyłącznymi środkami zaradczymi dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany, który ma zostać zapłacony przez Spółkę, będzie mniejszy z kosztów aplikacji powłoki lub 250 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te / te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe użycie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Jeśli operator uznał, że dopuścił się zaniedbania lub nie utrzymał plastikowego wykończenia we właściwy sposób;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia powlekanej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Spółkę;
 8. Szybki, zadrapania, zadrapania, wióry na powierzchnię;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na tworzywach sztucznych i / lub wykończeniu lub powłoce ceramicznej mogą pozostawić plamę, plamy wody nie są zakryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub plastikowymi i/lub wykończeniowymi wadami producenta, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. obszary, które nie zostały ponownie powlekane po naprawie farby lub nadwozia;
 12. Zastosuj w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

annualne inspekcje

Coroczne kontrole muszą być przeprowadzane przez certyfikowanego instalatora XPEL w ciągu trzydziestu (30) dni przed lub po dacie instalacji aplikacji lub ostatniej dacie serwisowym. Nieukończenie kontroli w wymaganym czasie spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji. Wszelkie opłaty lub należności od certyfikowanego instalatora XPEL zostaną pobrane od właściciela za przeprowadzenie corocznej inspekcji, w tym między innymi mycia zewnętrznego, odkażania i inspekcji. Zachowaj dowód wszystkich inspekcji, ponieważ należy je dostarczyć, jeśli masz problem związany z ograniczoną gwarancją.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona gwarancja na produkt

FUSION PLUSTM TAPICERKA

XPEL, Inc. (“Spółka”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres dwóch (2) lat (“Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje powierzchnie wewnętrzne pojazdów na TAPICERCE FUSION PLUSTM (“Produkt(y)”), takie jak: dywan, tkanina, skóra i/lub winyl przed blaknięciem i nieusuwalnymi plamami. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma pokryje części, a autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie pracy instalacyjnej. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki są wyłącznymi środkami zaradczymi dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany, który ma zostać zapłacony przez Spółkę, będzie mniejszy z kosztów aplikacji powłoki lub 250 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe stosowanie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Jeśli operator uznał, że dopuścił się zaniedbania lub nie utrzymał dywanu, tkaniny, skóry i/lub winylu we właściwy sposób;
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia powlekanej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. uszkodliwianie powierzchni wewnętrznych przed nałożeniem;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na wewnętrznej powierzchni i / lub powłoka ceramiczna może pozostawić plamę, plamy wody nie są pokryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowym uszkodzeniem, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskiwaniem farby lub wadami producenta dywanów, tkanin, skóry i /lub winylu, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Alcantara i tkaniny zamszowe.
 12. obszary, które nie zostały ponownie powlekane po naprawie farby lub nadwozia;
 13. Użyj w zastosowaniach innych niż motoryzacyjne.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

annualne inspekcje

Coroczne kontrole muszą być przeprowadzane przez certyfikowanego instalatora XPEL w ciągu trzydziestu (30) dni przed lub po dacie instalacji aplikacji lub ostatniej dacie serwisowym. Nieukończenie kontroli w wymaganym czasie spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji. Wszelkie opłaty lub należności od certyfikowanego instalatora XPEL zostaną pobrane od właściciela za przeprowadzenie corocznej inspekcji, w tym między innymi szczegółów wnętrza, próżni i inspekcji. Zachowaj dowód wszystkich inspekcji, ponieważ należy je dostarczyć, jeśli masz problem związany z ograniczoną gwarancją.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Ograniczona gwarancja na rodukt

FUSION PLUSTM MARINE

XPEL, Inc. (“Firma”) wyraźnie gwarantuje właścicielowi, że przez okres trzech (3) lat (“Okres Gwarancji”) od daty pierwszej instalacji. Firma pokryje lakier fabryczny rekreacyjnych jednostek pływających na FUSION PLUSTM MARINE (“Produkt(y)”) przed: zanieczyszczeniami środowiska, utratą połysku i uszkodzeniami UV. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów Spółki, które są profesjonalnie zainstalowane w sposób zalecany przez Spółkę.

Firma, według swojego uznania, usunie lub wymieni Produkt bez opłat lub zwróci koszt Produktu, jeśli Produkt ulegnie awarii lub nie będzie działał zgodnie z gwarancją wyłącznie z powodu wady produkcyjnej w Okresie gwarancji, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli Firma zdecyduje się na wymianę Produktu, Firma zwła autoryzowanemu instalatorowi, który wybierze, usunięcie i ponowne zastosowanie Produktu w obszarach określonych przez Spółkę według własnego uznania, które mają być objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Firma pokryje części, a autoryzowany instalator będzie odpowiedzialny za zapewnienie pracy instalacyjnej. Zwrot kosztów Produktu lub wymiana wadliwej powłoki są wyłącznymi środkami zaradczymi dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Przez cały Okres Gwarancji zobowiązanie Spółki do naprawy lub wymiany będzie dalej ograniczone do naprawy lub wymiany na Produkty, które są dostępne w momencie naprawy lub wymiany, będzie ograniczone do naprawy lub wymiany tylko konkretnego Produktu, który ulegnie awarii z powodu wady produkcyjnej. Maksymalny koszt wymiany, który ma zostać zapłacony przez Firmę, będzie mniejszy z kosztów aplikacji powłoki lub 1000 USD. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt również podlega Okresowi gwarancji, a żadna naprawa lub wymiana nie przedłuża w żaden sposób pierwotnego Okresu gwarancji ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Są to wyłączne środki zaradcze dla wszystkich Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

Użytkownik może uzyskać ochronę w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, dostarczając Spółce dowód karty gwarancyjnej, kopię oryginalnego paragonu dla Produktu identyfikującego obszary pokrycia, wraz ze szczegółowym opisem rzekomej wady. W przypadku serwisu w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy powiadomić na piśmie autoryzowanego instalatora Firmy, który wykonał instalację Produktu, podając imię i nazwisko powoda, numer telefonu, adres i adres instalacji (jeśli jest inny), opis produktu i charakter wady.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna tylko wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi Spółce dowód pierwotnej daty instalacji. Przeniesienie ograniczonej gwarancji uprawnia nowego właściciela tylko do objęcia gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

Wyłącz gwarancji

Produkty Spółki muszą być przechowywane, obsługiwane, instalowane, używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Spółkę, a niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od przestrzegania wszystkich takich instrukcji. Kopie przewodników Spółki są dostępne w Spółce pod adresem podanym poniżej. Możesz również uzyskać te materiały, kontaktując się z Firmą pod numerem +1-210-678-3700 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xpel.com/fusion-plus.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

 1. niezgodności z przewodnikiem lub instrukcjami Spółki. Takie niepowodzenia obejmują między innymi narażenie na przemoc fizyczną, w tym między innymi na nadużycia chemiczne(np. ostre środki czyszczące i rozpuszczalniki), nadużywanie termiczne lub szok (np. nadmierne ciepło lub zimno) lub niewłaściwe stosowanie;
 2. improper przechowywanie, instalacja, obsługa i/lub użytkowanie Produktu;
 3. szkodzenia nie wynikają z wad produkcyjnych, które występują, gdy Produkt jest w posiadaniu klienta;
 4. nieuzasadnione lub niezamierzone użycie Produktu;
 5. Produkty zainstalowane ze znanymi lub widocznymi wadami produkcyjnymi w momencie instalacji, w tym między innymi z powodu braku bezbarwnej powłoki, śladów wirowych, zadrapań, zadrapań, zadrapań, wiórów na powierzchni jednostki pływającej; < /li>
 6. Minorowe warunki, takie jak plamy i zadrapania;
 7. uszkodzenia powlekanej powierzchni z powodu niewłaściwych technik mycia, myjni automatycznych lub nieprawidłowych narzędzi myjących, które mogą powodować ścieranie lub przez osoby trzecie nieupoważnione przez Firmę;
 8. Swirki, zadrapania, zadrapania, zadrapania, wióry na powierzchni jednostki pływającej;
 9. Plamy wodne – plamy wodne są spowodowane osadami mineralnymi, które pozostawione do wyschnięcia na powierzchni jednostki pływającej i / lub powłoka ceramiczna mogą pozostawić plamę, plamy wodne nie są pokryte;
 10. uszkodzenia spowodowane kolizją, przypadkowymi uszkodzeniami, wandalizmem, pożarem, gradem, powodzią, rdzą powierzchni, pyłem kolejowym, uszkodzeniami fizycznymi, nadmiernym natryskami farby lub wadami producenta morskiego, które mogą być objęte planem ochrony producenta; oraz
 11. Obszary, które nie zostały ponownie powlekane po naprawie lub wymianie szkła.
 12. komercyjne i/lub tylne części łodzi rybackich nie są objęte.
 13. wodna i obszary poniżej linii wodnej nie są objęte.
 14. uszki spacerowe i obszary przeładunku ryb nie są objęte.
 15. Użyj w aplikacjachniemałowych.

Wszelkie informacje lub sugestie Spółki dotyczące zastosowań, specyfikacji lub zgodności z kodeksami i normami są dostarczane wyłącznie w celu wygodnego odniesienia i są składane bez żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności. Musisz zweryfikować i przetestować przydatność wszelkich informacji w odniesieniu do Produktów dla Twojego konkretnego zastosowania.

GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ FIRMĘ W ZWIĄZKU Z TYMI PRODUKTAMI. FIRMA NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ FIRMĘ SĄ SPRZEDAWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI PRZEZ FIRMĘ NA PIŚMIE. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA NIEZGODNYCH PRODUKTÓW LUB, WEDŁUG UZNANIA FIRMY, ZWROT PRODUKTU I ZWROT CENY ZAKUPU. NABYWCA PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKIEM UŻYCIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE UŻYWANE POJEDYNCZO, CZY W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI LUB SUBSTANCJAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

ŻADNE ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO/WŁAŚCICIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, NIE BĘDĄ WYŻSZE NIŻ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO / WŁAŚCICIELA Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POLEGAJĄCE, USTAWOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, STRATĘ CZASU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB TAKICH SZKÓD, MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ, W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ, SERWISOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W WYNIKU SPRZEDAŻY, LUB W WYNIKU TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KUPUJĄCEGO WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ W ODNIESIENIU DO NICH.

annualne inspekcje

Coroczne kontrole muszą być przeprowadzane przez certyfikowanego instalatora XPEL w ciągu trzydziestu (30) dni przed lub po dacie instalacji aplikacji lub ostatniej dacie serwisowym. Nieukończenie kontroli w wymaganym czasie spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji. Wszelkie opłaty lub należności od certyfikowanego instalatora XPEL zostaną pobrane od właściciela za przeprowadzenie corocznej inspekcji, w tym między innymi mycia zewnętrznego, odkażania oraz inspekcji i jednowarstwowego ponownego nakładania powłoki. Zachowaj dowód wszystkich inspekcji, ponieważ należy je dostarczyć, jeśli masz problem związany z ograniczoną gwarancją.

Instrukcja
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na adres:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216
uwaga: Dział gwarancji

Telefon: +1-210-678-3700
Gwarancja: www.xpel.com/register
forma kontaktowa: https://xpel.pl/kontakt

Masz zamiar opuścić stronę

Kliknięcie przycisku „Kontynuuj” spowoduje przejście do XPEL.com, anglojęzycznej witryny internetowej. Jeśli chcesz pozostać na xpel.pl, zamknij tę wiadomość.

Dziękujemy!

Twoje zapytanie zostało pomyślnie przesłane. Odpowiemy w przeciągu najbliższych 24 godzin.
Jeżeli potrzebujesz skontaktować się z nami telefonicznie, zadzwoń pod +48 22 24 77 111